Štítek Reklama

Texty písní A Brand Till Death

Till Death

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Till death do us part.
You’re still safe, crossed my hart
She shook here head and gave me a blow for breakfast
Till death do us part
God I know we don’t belong here,
Is that a quote that sounds familiar to you these days?

Chorus:

For crying out loud
Stop messing with the people’s head
Stop messing
‘Cause the joke ain’t funny
The joke ain’t canny at all x3

Till death do us part
You looked at me, we connected
She took my hand and started running all the way.
Till death kicks in your face
Three boys dead, non that I knew from
It took us down for a few showers in the afternoon.

Chorus

Me and my girl in a love machine, your Toyota is fantastic
It takes us down away from here, your Toyota is fantastic
I know a house upon a hill; we could stay there if you will
Me and my girl on a trip to heaven, your Toyota is fantastic
Me and my girl on a trip
Me and my girl on a trip to heaven, your Toyota is fantastic.

Chorus
Do smrti dìlají nás èást.
Vy jste ještì bezpeèní, zkøížení moji dospìlí jelení
Ona tøásla zde hlavou a dala mi úder na snídani
Do smrti dìlají nás èást
Bùh, kterého já vím, že my nepatøí sem,
Je to citace která zní dùvìrnì známá vám nyní?

Pìvecké sbory:

Pro plaèící ven hlasitý
Zastavte stravování s lidovou hlavou
Zastavte stravování'
zpùsobte žert ai ne zábavný
Žert ai ne chytrý vùbec x3

Do smrti dìlají nás èást
Vy jste dívali se na mì, my spojení
Ona vzala mou ruku a rozbìhla se celou cestu.
Do smrti rozkopne vaši tváø
Tøi chlapci mrtvý, ne - že já jsem rozpoznal
Vzalo nám to dolù po nìkolik sprchách odpoledne.

Pìvecké sbory

Mì a má dívka v milém stroji, vaše Toyota je fantastická
To vezme nás dolù pryè odtud, vaše Toyota je fantastická
Znám dùm na kopci; my jsme mohli zùstat tam jestli vy budete
Mì a mùj dívka na výlet k nebi, vaše Toyota je fantastická
Mì a mùj dívka na výlet
Mì a mùj dívka na výlet k nebi, vaše Toyota je fantastická.

Pìvecké sbory
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama